Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Website”). Chính sách bảo này này công bố cách thức yhocbonphuong.vn (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu tập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website. Khi sử dụng website của chúng tôi, bạn thử nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dùng truy cập.

  • Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bào mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua website này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập tría phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi đến website hoặc thông tin mà chúng tôi có được do bạn trả lời email được gửi từ chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng website của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận thông tin liên quan, dịch vị hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi với dich vụ của chúng tôi. Vì mực đích làm rõ , chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tin dụng, số chứng mình thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể chung cấp thông tin cá nhận thu thập từ bạn cho bên thứ 3 liên quan trong quá trình chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng website và tương tác với chúng tôi một cách có hiệu quả nhất. Hcungs tôi sẽ nỗ lực đảm bảo rằng bất kỹ bên thứ ba nào được đề cập trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin các nhận của bạn sẽ nhận và thấu hiểu chính sách bảo mật này. Ngoài ra, chúng tooic ó thể pahir cung cấp các thông tin cá nhận của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và ác mục đích khác quan trọng vì được yếu cầu hoặc theo luật định.
  • Chúng tôi có sử dụng cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử udngj trên máy tính của người truy cập nhằm tạo ra điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái truy cập cuoiis cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mực đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lầ sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Intrenet, bạn có thể tắt nó cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.
  • Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn chia sẻm thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sửu dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.
  • Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ Website này. Để biết thông tin về cách xử lý các thông tin các nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết Website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.
  • Chúng tôi không muốn gửi email không mong muốn, do vậy bạn có thể chọn không nhận bằng cách chấp nhận “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ chúng tôi.
  • Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điển nào khi cần thiết. Bản chính sách bảo mật này được công bố trên website của của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bản mới nhất.